KC 1855 regattaen for bevaringsværdige brugsfartøjer afvikles som en etapesejlads med 2 regattadage den sidste weekend i august. Kapsejladsen foregår mellem Flensburg, Sønderborg og Aabenraa og der startes i Aabenraa 30.8.2018.
Deltagende fartøjer skal opfylde en af følgende betingelser:

  • Være bevaringsværdige oprindelig last- eller passagerførende sejlskibe eller kopier heraf (replikker), kuttere, smakkejoller eller lignende fartøjer

Der sejles i 4 klasser efter tonnage:
Under 20 brt.
Fra 20 – 50 brt.
Over 50 brt.
Specialklasse 1: Replikker under 20 brt såsom Colin Archer-skibe
Specialklasse 2: Replikker over 20 brt.

Skibe, som tidligere har været målt til over 20 brt., men som nu er målt under, kan selv vælge klasse. Det er en forudsætning for deltagelse, at skibet er udstyret med VHF-radio, samt at der kun anvendes sejl, som den pågældende skibstype traditionelt fører som normaludrustning. Tvivlspørgsmål herom afgøres af dommeren. Brug af egne årer samt eget varp er tilladt.

3
For hver dagsetape gives der point i hver klasse for placering, således at nr. 1 får 1 point, nr. 2 får 2 points osv. Når blot ét skib har passeret den fastsatte mållinje indenfor fastsat tid, regnes sejladsen for gennemført og pointsgivende for klassens skibe. Skibe, der ikke passerer mållinjen inden for fastsat tid, tildeles 4 points mere end det sidst passerede skib inden for tidsfristen, dog højest maksimum-points i den pågældende klasse. Ved sejladsens afslutning udregnes gennemsnittet af samtlige placerings-points for hvert skib, og vinder i hver klasse er det skib, som har det laveste gennemsnitstal.

Alle deltagere skal deltage begge dage, men under særlige omstændigheder: (Ikke selvforskyldt uheld, tilskadekomst, sygdom el.lign.) kan et skippermøde acceptere, at et skib ikke deltager en af dagene, og et sådant skibs gennemsnit udregnes da på basis af sejldagen. Samme regel kan bringes i anvendelse, hvis et skib på grund af vejret eller andre omstændigheder ikke kan nå frem til førstedagen af sejladsen. Skibe, hvis fravær fra en dagsejlads ikke accepteres af et skippermøde, tildeles højst mulige points i den pågældende klasse. Skibe, som ikke deltager i begge etaper, medregnes ikke i det samlede resultat, men medtages i den enkelte dags placeringer med henblik på udpegelsen af en etapevinder. I tilfælde af pointlighed i det samlede resultat tæller den indbyrdes placering alle dage, og såfremt dette heller ikke bringer en afgørelse, skal det skib placeres foran det andet, som indbyrdes har vundet den – i sømil – længste dagsetape.

4
Hver dag afholdes skippermøde. Der møder én repræsentant for hvert skib. På disse møder der orienteres om alle praktiske forhold vedrørende sejladsen. I tilfælde af særlige forhold, indtrufne under sejladsen, kan radioskippermøder etableres for at tage stilling til evt. flytning af start eller mållinje, afblæsning, placeringer mm, alt under hensyntagen til begrebet “godt sømandskab”, således som dette er defineret i de internationale søvejsregler, som er gældende under hele sejladsen.

5
Maskinen (skruen) skal frakobles 0,1 sømil fra startlinjen, og senere brug af skrue under sejladsen skal rapporteres til dommerbåden. Sådan brug af maskinen skal vurderes på førstkommende skippermøde. Som vejledning kan anføres, at brug af maskine for at bringe skibet flot efter selvforskyldt grundstødning bør koste 3 placeringspoints, mens f.eks. en bakmanøvre for at undgå en kollision kan være omkostningsfri. Anden startprocedure kan indføres.

6
Før sejladsen findes en dommer, placeret om bord i en dommerbåd. Dommeren afgør suverænt sager, som kræver hurtig og uopsættelig stillingtagen, f.eks. startorden for klasserne efter vejr- og pladsforhold mm, ligesom han fungerer som ordstyrer for radio-skippermøderne.

Dommeren er bemyndiget til på stedet at diskvalificere et skib, der optræder groft uforsvarligt. Diskvalifikation betyder øjeblikkelig bortvisning fra dagens sejlads. Pågældende skibs videre deltagelse i KC 1855 tages derefter op i regattaudvalget.